Правила внутрішкільного трудового розпорядку для працівників Палагицького НВК (ЗОШ І-ІІ ст. -ДНЗ)

І.Загальні положення

1. Відповідно до конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти з урахуванням суспільних потреб.

2. Трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчально-виховного процесу.

3. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

ІІ Порядок прийняття та звільнення працівників

1. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до чинного законодавства.

2. При прийнятті на роботу особа, що працевлаштовується, подає трудову книжку, оформлену в установленому порядку, пред’являє паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку; військовозобов’язані пред’являють військовий квиток. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються на роботу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи з дітьми.

3. Працівники можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

4. Прийняття на роботу педагогічного працівника оформляється наказом відділу освіти райдержадміністрації та наказу по НВК; технічного працівника – наказом по НВК, які оголошуються працівнику під розписку.

5. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис в трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях., затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника НВК.

6. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку для працівників НВК та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

8. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації НВК допускається у випадках передбачених чинним законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

9. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти райдержадміністрації або директор НВК.

10. Керівник НВК зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Запис про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пунк, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні права та обов’язки працівників

11. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічні діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- пільгове забезпечення житлом у порядку встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

12. Працівники закладу зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу і Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів та вихованців бережливе ставлення до майна.

13. Працівники закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

14. Педагогічні працівники повинні:

а) забезпечити умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

б) наставлянням та особистим прикладом утверджувати повагу до працівників загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

г) додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність кожного учня;

д) захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

е) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

15. Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку для працівників школи, де ці обов’язки конкретизуються.

ІV. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу

16. Керівник НВК зобов’язаний:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, упроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи навчального закладу;

г) укладати або розривати угоди з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства. Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293;

г) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році під розписку;

д) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

е) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

є)дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби, щодо вдосконалення управління. Зміцнення договірної та трудової дисципліни;

ж) дотримуватись умов колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників закладу освіти, учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

з) організувати харчування учнів і працівників закладу освіти;

и) своєчасно подавати у відділ освіти райдержадміністрації встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу із стану закладу;

і) забезпечувати належне утримування приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників НВК, учнів.

V. Робочий час і його використання

7. У навчальному закладі встановлено п’ятиденний робочицй тиждень з двома вихідними днями. Робочий час педагогічних працівників регулюється затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого навчання, а також в плані виховної та методичної роботи. Окрім педагогічного навантаження педагогічного працівника на тарифну ставку (18 навчальних годин на тиждень), робочий час включає й інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів, завідування навчальним кабінетом тощо.

Тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється п. 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, згідно з якою ставки заробітної плати педагогічних працівників установлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах 60 хвилин.

Перерви між уроками, таким чином, є робочим часом педагогічного працівника. Скорочення тривалості уроків ( у 1 -х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин) не є підставою для зменшення тривалості робочого часу педагогічного працівника.

Вчитель приходить в НВК не пізніше як за 15 хвилин до початку свого уроку, урок починає і закінчує із дзвінком.

Черговий вчитель приходить за 25 хвилин до початку уроку і закінчує чергування 25 хвилин після закінчення останнього уроку в школі.

В разі необхідності вчителі НВК можуть залучитися на чергування чи роботу у вихідні та святкові дня (за згодою), а дні відпочинку надаються дирекцією НВК за згодою працівника в канікулярний час що не збігається із черговою відпусткою. Вчитель, який має вільний від уроків день використовує його для методичної роботи і підвищення кваліфікації, а саме: відвідує уроки в старших вчителів та вчителів-методистів НВК, району, опрацьовує новинки літератури, відвідує уроки в колег по праці.

Класний керівник проводить:

Щоденно

З’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі. Бесіди з учнями, що запізнюються. Організація чергування по класу. Індивідуальна робота з учнями. Контроль зовнішнього вигляду учнів. Організація харчування учнів.

Щотижня

Проведення виховних годин. Перевірка щоденників. Проведення заходів у класі за планом роботи. Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування. Контроль за виконанням доручень. Організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки. Робота з батьками. Робота з вчителями, що працюють у класі. Зустріч зі шкільним медпрацівником за довідками про хвороби учнів.

Щомісяця

Проведення класних зборів. Проведення бесід з безпеки життєдіяльності. Організація чергування класу по школі. Відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі. Тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу. Контроль за станом підручників. Зустріч з батьківським активом. Відвідування учнів удома.

Один раз на семестр

Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту. Заповнення табелів успішності та видавання їх учням. Проведення батьківських зборів. Участь у роботі семінару, методичного об’єднання класних керівників. Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи. Складання плану роботи на канікули.

Один раз на рік

Аналіз та складання плану роботи. Проведення відкритого виховного заходу. Формлення особових справ учнів. Статистичні відомості про клас (на 5 вересня). Робота з підручниками ( видача на початку навчального року та здавання в бібліотеку наприкінці року).

написання характеристик (за необхідності).

Вчитель-предметник згідно графіка проводить з учнями гурткову роботу.

Час осінніх, зимових, весняних. А також літніх канікул, що не збігається з черговою відпусткою є робочим днем. У ці періоди дирекція НВК залучає їх до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує навчального навантаження до початку канікул.

18. В межах робочого дня педагогічні працівники повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, робочого навального плану і плану навчально-дослідницької роботи.

19. За умови відсутності педагога або іншого працівника директор зобов’язаний вжити термінових заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

20. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається без відповідних наказів відділу освіти.

21. Керівник закладу залучає педагогічних працівників до чергування в школі. Графік чергування і його тривалість затверджує за погодженням з педагогічним колективом та профспілковим комітетом НВК.

22. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

23. Графік надання відпусток погоджується з профспілковим комітетом НВК і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки керівнику НВК оформляється наказом відділу освіти райдержадміністрації, а іншим працівникам – наказом по НВК.

24. Педагогічним працівникам забороняється :

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

25. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їхніх безпосередніх обов’язків для участі у різних господарських роботах, заходах, непов’язаних з навчальним процесом;

б) відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів не пов’язаних з процесом навчання.

Вихователь:

Опікується та виховує і наглядає за вихованцями ДНЗ під час їх перебування в НВК, планує та організовує життєдіяльність вихованців під час перебування в НВК, спільно з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров’я вихованців, дотримується в стосунках з дітьми їх прав і свобод, вивчає індивідуальні здібності, інтереси, нахили дітей, їх поведінку в сім’ї, житлово-побутові проживання сім’ї, взаємини з батьками чи особами, що їх заміняють, веде в установленому порядку документацію і звітність, бере участь у роботі педради НВК, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, дотримується етичних норм поведінки в НВК, побуті, громадських місцях. Робочий час з 08 до 18.15год, обідня перерва з 14.00 до 15.00год

Музичний керівник проводить заняття з вихованцями ДНЗ, готує до участі в загальношкільних виховних заходах вихованців ДНЗ, веде в установленому порядку документацію, дотримується етичних норм поведінки в НВК, побуті, громадських місцях. Робочий час - вівторок, середа з 10.00 до 10.30год; п’ятниця з 10.00 до 12.00 год.

Помічники вихователів ДНЗ: проводять повне вологе прибирання закріплених за ними приміщень, дотримуються правил вимог безпеки, вміють користуватися вогнегасником, вміють надавати першу долікарську допомогу, допомагають вихователеві у підготовці до занять з вихованцями. Робочий час з 08.00 до 13.15год і з 13.00 до 18.15год.

Робітник з прання білизни: згідно встановленого графіка забирає брудну постільні білизну та пере;

Робочий час - понеділок - п’ятниця з 10.00 до 12.15год.

Кухар НВК: готують сніданки для учнів НВК (1-9 класів), стежить за чистотою приміщень кухні, їдальні та посуду, забезпечує дотримання хлорного режиму в НВК. Час роботи з 08.00 до 16.15 год.

Кухарі ДНЗ: готують сніданки, обіди та підвечірки для вихованців ДНЗ, стежать за чистотою приміщень кухні, посуду. Забезпечують дотримування хлорного режиму в НВК, час роботи з 8.00 до 14.15год; з 12.00 до 18.15 год.

Адміністративно-обслуговуючий персонал:

Робітник по обслуговуванню стежить за надвірними спорудами, ремонтує огорожу, шкільний інвентар, меблі, стежить за справністю бачка для пиття, організовує вивіз сміття. Час роботи - з 08.00 до 17.15год; обідні перерва з 12.00 до 13.00год

Завгосп НВК: відповідає за роботу обслуговуючого персоналу НВК , паливної НВК, веде в установленому порядку документацію і звітність. Робочий час - з 9.00 до 13.15год (парні дні), з 12.00 до 16.15год (непарні дні)

Робочий час прибиральниць службових приміщень:

Черговий по НВК: з 08.00 до 17.15год, обідня перерва з 12.00 до 13.00год.; прибиральниць - з 09.00 до 18.15год; обідня перерва - з 13.50 до 14.50год. , подають дзвінки на уроки з уроку, роблять вологе прибирання приміщень НВК, миють вікна, двері, столи. Класні дошки, світильники; чергова прибиральниця в день чергування здійснює вологе прибирання коридорів під час третього уроку, спортивної зали перед кожним уроком, прибирає територію НВК, туалетів, а в зимовий період розчищають сніг на подвір’ї НВК. У канікулярний час обслуговуючий персонал НВК залучається до господарської роботи, ремонту, праці на території НВК, залучаються до виконання іншої, крім основної роботи, у вільний від роботи час відповідно до розпоряджень дирекції НВК.

Оператори паливної забезпечують нормальний тепловий режим у НВК. Стежать за нормальною роботою приладів у паливній. Залучаються до виконання іншої, крім основної роботи, у вільний від роботи час відповідно до розпорядження дирекції НВК.

Медичний працівник слідкує за збереженням і зміцненням здоров’я учнів і вихованців НВК, слідкує за проходженням медичного огляду учнів і вихованців НВК, веде у встановленому порядку документацію і звітність. Робочий час: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 12.00 год.

Загальні збори трудового колективу НВК проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на рік.

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

26. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

27.Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів. Заохочення оголошується в наказі по школі, доводяться до відома всього колективу НВК і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ Стягнення за порушення трудової дисципліни

28. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку дня працівників, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи згідно із законодавством про працю.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4,7,8 ст.40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

29. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право приймати на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

30. Голова профспілкового комітету НВК без попередньої згоди районної профспілкової організації не може бути підданий дисциплінарному стягненню.

До застосування дисциплінарного стягнення до працівників НВК дирекція повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення, у випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються дирекцією НВК безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

31. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

32. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

33. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Дирекція НВК має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Кiлькiсть переглядiв: 198

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 25 Жовтня 2018

Фотогалерея